Polityka Prywatności


§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności została przez nas przygotowana w celu poinformowania Państwa jako Użytkowników Serwisu o zasadach przetwarzania i bezpieczeństwa przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz treści w związku z korzystaniem z naszego Serwisu.

 2. Działając jako firma Zeller+Gmelin Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Wiejska 59, Długołęka, 55-095 Mirków jesteśmy administratorem i operatorem Serwisu oraz administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty mailowej: ochrona.danych@zeller-gmelin.pl


§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”).

 2. Dane osobowe zbieramy:

  • w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w odpowiedzi na zapytanie o ofertę drogą pocztową lub drogą elektroniczną.
   Dane te, przetwarzamy co do zasady w celu i przez czas wymagany do podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy, a w pozostałych przypadkach – w oparciu o Państwa zgodę – do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż do czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwem.

  • w celu przesyłania Państwu treści marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną.
   Dane te, przetwarzamy na podstawie Państwa zgody do czasu jej wycofania, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu przetwarzania.

  • w celu i przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych na Nas nałożonych,

  • w celu i przez czas niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z wymienionych żądań mogą Państwo zgłosić w formie pisemnej na adres naszej siedziby oraz drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail. Zastrzegamy możliwość odmowy realizacji zgłoszonego żądania w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych prawem.

 4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób poufny, chroniąc je przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione. Wszelkie zebrane przez nas dane przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który określiliśmy w pkt. 2.

 5. Informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom w drodze zawartej zgodnie z przepisami RODO umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z zapewnieniem realizacji celów przetwarzania. Do podmiotów tych należą w szczególności: kancelarie prawne i doradcze, biura rachunkowe, firmy logistyczne, firmy IT oraz pracownicy Administratora.
  Wszystkie podmioty, którym powierzamy dane osobowe, zostają przez nas wpisane do prowadzonego rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 6. Poza podmiotami określonymi w pkt. 5 Państwa dane mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie ujawniamy żadnych danych, jeśli nie jest to niezbędne dla realizacji prawnie określonych celów.

 7. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieporozumień.

 8. Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób automatyczny, jak również nie będą one przez nas profilowane.


§ 3 Bezpieczeństwo danych

Przy przetwarzaniu przez Państwa danych osobowych oraz innych treści poprzez nasze doświadczenie, wiedzę fachową oraz infrastrukturę techniczną zapewniamy gwarancję bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 32 RODO.


§ 4 Przekierowania do innych stron internetowych

W naszym Serwisie mogą Państwo trafić na linki prowadzące do innych stron internetowych, zwłaszcza tych, które nie są przez nas administrowane. Przekierowanie na inną stronę internetową wiąże się z opuszczeniem naszego Serwisu. Nie odpowiadamy za treści udostępnione na takich stronach, jak również za stosowaną na nich politykę prywatności i ochronę danych osobowych.


§ 5 Zmiany Polityki prywatności

W związku z rozwojem technologii, planowaniem lub realizacją zmian w funkcjonalności naszego Serwisu, jak również zmieniającymi się przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz e-privacy, zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na stronie internetowej naszego Serwisu.